اولین کشور در جهان که واکسن Pfizer COVID را برای استفاده تصویب می کند: “راهنما در راه است”وزیر بهداشت انگلیس گفت سرویس بهداشت ملی این کشور آماده است واکسیناسیون افراد را از اوایل هفته آینده آغاز کند.


منبع: memory-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>