مدیر عامل شرکت Whole Foods می گوید سوسیالیسم 42 بار امتحان شده است … 42 شکست ، “خواستار سرمایه داری” بزرگترین کاری که بشریت انجام داده است “


جان مکی بنیانگذار و مدیرعامل Whole Foods روز جمعه گفت که سرمایه داری بزرگترین اختراع بشریت است و شایسته انتقادی نیست که از آن دریافت می شود. او همچنین به سوسیالیسم حمله کرد.

مکی در مورد جهت گیری کتاب جدید موسسه Enterprise American Enterprise صحبت می کند رهبری آگاهانه: ارتقا Human بشریت از طریق تجارت. در ویدئویی که Just Just News به اشتراک گذاشته است، رئیس اجرایی گفت سوسیالیسم دائماً در حال شکست است.

وی گفت که سرمایه داری “به دلیل انگیزه اش مورد حمله قرار خواهد گرفت ، زیرا انگیزه آن به نوعی نجس تلقی می شود. بله ، مسلماً تجارت باید درآمد کسب کند. اگر مشاغلی درآمد کسب نکند ، شکست خواهد خورد ، اما این بدان معنا نیست که هدف آن کسب درآمد است. “