مقام بهداشت وایومینگ می گوید واکسن های COVID-19 در روسیه و چین در حال گسترش کمونیسم هستند


ماه گذشته یک مقام وزارت بهداشت وایومینگ گفت که واکسن احتمالی علیه COVID-19 سلاحی بیولوژیکی است که توسط روسیه و چین برای گسترش کمونیسم استفاده می شود.

ایگور شپارد رئیس سرویس آمادگی و مقابله در وزارت بهداشت است. وی در 10 نوامبر در مراسمی در لاولند ، کلرادو ، که توسط گروهی به نام Keep Colorado Free and Open برگزار شد ، سخنرانی کرد.

شپارد بحران COVID-19 در حال اجرا را “به اصطلاح همه گیر” توصیف کرد و بیش از یک ساعت در مورد نقش خود در وایومینگ صحبت کرد و هشدار داد که این واکسن یک تدبیر کمونیستی است.