نتایج Powerball ، تعداد 5/5/20: آیا کسی 243 میلیون دلار کسب شده را برنده شد؟اعداد برنده در قرعه کشی Powerball شنبه شب 3 ، 4 ، 6 ، 48 و 53 بود. Powerball 10 و Power Play X2 بود.


منبع: memory-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>