این پد اپلاسیون از امریکا وارد و در تبلیغ آن گفته می­شد که بازیگران هالیوود نیز از این م اثاثیه ارایشی اصل در اصفهان پد استعمال میکنند. بیشترین آن ها زنان و دختران جوان میباشند یا اشخاصی هستند که در تالار ها و مزون ها سرگرم کارند یا کسب و کاری دارند. فرحانگیز هرمزی در مقالهای نوشت مدهای جدید غربی مطلوب زنان ما نیست؛ «کدام صاحب و مالک ذوقی است که تراشیدن موی ابروهای طبیعی و کشیدن یک ابروی مصنوعی (شیطانی) را زیبا بداند.» هرمزی معتقد بود افراط در پیرایش به هدف جلب مردان، زنان را به این فعالیت معتاد کرده است، به طوری که نمی­توانند سوای پیرایش از خانه خارج بروند. میپرداخت. نوع مو و لباس و آرایش این بازیگران، بهویژه پس از سناریو فیلمهای آن‌ها در سینما، گزینه تقلید زنان ایرانی قرار میگرفت و آنان را روانة آرایشگاهها میکرد. سپس مصاحبهای از بازیگر مورد حیث چاپ می­شد که در زمینه‌ی نحوة لباس پوشیدن، آرایش و پیرایش و روشهای جوانسازی­ای بود که او استفاده کرده بود. یک عدد از مهم­ترین ابزارهای تبلیغاتی به جهت معرفی همین الگوی غربی که خود حامل ارزش­های فرهنگی جهان غرب هم بود و بر رونق عمل آرایشگاهها و سالنهای زیبایی نیز اثر داشت، عملکرد برای تبدیل کردن ستارگان زن سینماهای خارجی، بهویژه هالیوود، به الگوی زن ایرانی در سامان بدن و پوشش بود. مردی در روزنامة دیتاها نوشت عدهای از زنان هستند که بخش عمدهای از وقت خود را صرف وصال به ظواهر و زیبایی خویش میکنند. انتظار می­رود که یافته­های همین مطالعه دیتاها مفیدی را به جهت خرده­فروشان ریز ایجاد کند و برای توسعة جنبه­های بیرونی فروشگاه­ها که باعث پاسخ مثبت خریداران می­شود، گامی بلند برداشته باشد. خدادادی، م.، دری، ح.، رمضانی، ع.، عدالتیان، م.، ملکی، ا.، عصاری، ز.، 1398. بررسی مقدار فلزات سنگین در اسباب و اثاث آرایشی ابرو موجود در شهر بیرجند 1396: مطالعه سرب و کادمیوم. کلیدی این طرز سعی در تعریف و ساختن مضمون‌ جدیدی از هویت خویش داراست که یک عدد از راهکارهای رسیدن به همین هدف ، استفاده از مواد و اثاثیه خاص آرایشی و مختلفی ساختن خویش از دیگران میباشد ، این تمایز و تشخص طلبی گهگاه آنان را از وضعیت روحی و روانی، وجهه اجتماعی و فرهنگی منفی به جهت همین افراد در راستای انطباق کلیدی ارزش های جامعه خودی دارد.

ایندکسر