یکپارچه ها تنها بخشی از یک حرکت بازاریابی مانند سایت مشابهی است که در رومانی کشف شده است


مردم هنوز به اخبار مبنی بر ناپدید شدن یکپارچه مرموز هفته گذشته در یوتا واکنش نشان می دهند ، در رومانی تقریباً یکسان شده است.

در حالی که اولین مشاهده این جسم باعث معجزه ، سرگردانی و مقایسه با آن شد 2001: ادیسه فضایی، بار دوم باعث شور و شوق کمتری شد ، زیرا افراد در شبکه های اجتماعی س questionال می کنند که آیا همه چیز یک شگرد بازاریابی است؟

بنا به گزارش رسانه های محلی ، این سازه نقره ای 13 فوت در تپه باتکا دوامنه در شهر پیاترا نعمت مشاهده شد.

با این حال ، این یکپارچه با چرخه های تکراری پوشانده شده و دارای نوک زاویه ای است.